په ابوظبی کې د صحرا صفاري په اړه غوره شیان په ابو ظبی کې د یوې خزانې یا الوتکې غوره کولو په حال کې، تاسو باید ډاډه یاست چې تاسو صحیح انتخاب غوره کړئ. دوبۍ د ماهرانه او ښکلی ښکلی ځمکو څخه ده، کوم چی د هر یو لپاره ډیر زیات چمتو کړی دی. که ته