وات الاماما د واحث الاسلام د نقشه نقشه د هغه سرتیرو په نوم چې د هیواد په خدمت کې یې خپل ژوند قربان کړ، خپل نوم یې ترلاسه کړ. د هغه ځای نوم په لفظي توګه د وقار د رضی الله عنه ته ژباړه کیږي چې په بشپړ ډول د سرتیرو لخوا د صفر د درناوي درناوۍ او بشپړتیا نښه کوي.