ستاسو ډک اوس مهال خالي دی.

بیرته کور ته راستون شئ